Przejdź do treści

Co skrywają galaktyki jasne w podczerwieni?

Kontury radiowe na częstotliwości 610 MHz (kolor czerwony) z sieci GMRT nałożone na optyczny obraz PanSTARR galaktyki ESO500-G034 w paśmie g.

W latach 80. XX wieku satelita NASA IRAS natrafił na kilka jasnych źródeł promieniowania podczerwonego, zbyt słabych, by dało się je wykryć w poprzednich astronomicznych przeglądach nieba. Obiekty te zostały sklasyfikowane jako galaktyki podczerwone.

Galaktyki jasne w podczerwieni (ang. Luminous infrared galaxies, LIRGs), jak nazwa wskazuje, charakteryzują się ogromną ilością energii emitowanej na falach podczerwonych. Większość tej emisji wiąże się z ciepłym pyłem podgrzewanym przez aktywne jądra galaktyk lub wybuch procesów formowania się gwiazd albo oba te zjawiska zachodzące jednocześnie. Galaktyki te stanowią zatem unikalne laboratorium do kompleksowych badań nad powstawaniem gwiazd i aktywnością AGN-ów.

Widmowy rozkład energii (ang. spectral energy distribution, SED) galaktyk, choć zdominowany przez emisję w podczerwieni, rozciąga się od fal rentgenowskich po radiowe. Jest to wynik złożonych oddziaływań fizycznych pomiędzy ich głównymi składnikami barionowymi takimi jak gwiazdy w różnym wieku i ich pozostałości, gaz molekularny, atomowy i zjonizowany, kosmiczny pył oraz supermasywne czarne dziury. Panchromatyczny rozkład energii SED każdej galaktyki zawiera w sobie zatem ślad wszystkich tych barionowych procesów, które jednocześnie wpływają na jej powstawanie i ewolucję. Porównanie wykresów SED dla różnych zakresów widma elektromagnetycznego daje nam istotny wgląd w pochodzenie i naturę emisji galaktyk oraz czynniki determinujące ich bilans energetyczny.

Zespół naukowców z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadził niedawno modelowanie SED w zakresie od fal radiowych po daleki ultrafiolet (FUV) dla próbki 11 lokalnych galaktyk typu LIRG, włączając w to ich nowe obserwacje wykonane na częstotliwościach 325 i 610 MHz przy użyciu interferometru radiowego Giant Metrewave Radio Telescope. W swojej nowej pracy zespół przedstawia wyniki szczegółowego modelowania radiowego SED, obejmującego pasma od około 80 MHz do ~15 GHz, a także modelowania SED dla fal UV i radiowych przeprowadzonego z wykorzystaniem kodu komputerowego CIGALE (Code Investigating GALaxy Emission).

Zintegrowane radiowe SED są modelowane z uwzględnieniem fizycznie uzasadnionych scenariuszy, w których kontinuum radiowe pochodzi z jednego lub dwóch obszarów emisyjnych, charakteryzujących się takimi samymi lub różnymi populacjami elektronów promieniowania kosmicznego i głębokościami optycznymi. Z tego względu modelowanie dla samego pasma radiowego daje w przypadku niektórych galaktyk złożone kształty z wieloma przełomami (Rysunek 1) zamiast prostego widma potęgowego.

Jednym z podstawowych celów tej pracy było porównanie własności astrofizycznych wynikających z modelowania SED w paśmie radiowym i w zakresie od fal FUV do radiowych. Kształty SED odzwierciedlają prawa rządzące promieniowaniem i jego parametry, takie jak energetyczny indeks potęgowy czy emisyjność, oraz procesy fizyczne wpływające na te parametry, takie jak mechanizmy chłodzenia lub ogrzewania w danym ośrodku. Dodatkowo zintegrowane SED podają całkowitą energię uzyskaną dla różnych reżimów częstotliwościowych, a ich porównanie dostarcza nam najważniejszych informacji o naturze emisji i ogólnych czynnikach decydujących o bilansie energetycznym danej galaktyki.

W omawianych badaniach przeprowadzono modelowanie SED, w którym parametry modelu zostały oszacowane przy użyciu najnowocześniejszych technik wnioskowania bayesowskiego (w paśmie radiowym) i zbliżonych do podejścia bayesowskiego (kod CIGALE). Modelowanie SED dla samego zakresu radiowego pozwoliło rozłożyć widmo na nietermiczne i termiczne składniki radiowe, natomiast kod CIGALE umożliwił dopasowanie złożonych modeli historii powstawania gwiazd takich jak opóźnione formowanie się gwiazd z eksponencjalnym wybuchem aktywności gwiazdotwórczej, co pozwoliło zespołowi na oszacowanie współczynnika tempa formowania się gwiazd na falach podczerwonych w różnych przedziałach czasu.

Uderzającym wynikiem jest to, że otrzymano znacznie lepszą zgodność obserwowanej emisji radiowej z młodą populacją gwiazd w wieku około 10 Myr niż w przypadku starszej populacji gwiazd. Wynika to prawdopodobnie ze stosunkowo krótkiego czasu życia synchrotronowych elektronów promieniowania kosmicznego na częstotliwości 1,4 GHz. Przy tej częstotliwości, w polu magnetycznym o wartości około 50 μG, ich synchrotronowy czas życia wynosi ~3,3x105 lat. Zatem obserwowana emisja synchrotronowa jest skutecznym wskaźnikiem świadczącym o niedawnych procesach formowania się gwiazd, jakie zachodziły w tych galaktykach. Wyniki nowej analizy potwierdzają także, że radiowe pomiary tego współczynnika (o nazwie SFR) w paśmie 1,4 GHz mogą być wykorzystane jako narzędzie diagnostyczne, przydatne również do badań galaktyk odległych, o dużym przesunięciu ku czerwieni.

Rysunek 1. Dopasowanie SED (zakres radiowy) dla galaktyki IR18293-3413. Źródło: Publikacja Zespołu.

Rysunek 1. Dopasowanie SED (zakres radiowy) dla galaktyki IR18293-3413. Źródło: Publikacja Zespołu.
 
 Rysunek 3. Porównanie parametrów tempa formowania się gwiazd SFRIR (dla dwóch przedziałów czasowych: 10 i 100 Myr) wyznaczonych z dopasowania SED CIGALE oraz tempa formowania się gwiazd w paśmie radiowym na częstotliwości 1,4 GHz (kolejno: całkowitym, nietermicznym i termicznym). Źródło: Publikacja Zespołu.
 
Rysunek 2. Porównanie parametrów tempa formowania się gwiazd SFRIR (dla dwóch przedziałów czasowych: 10 i 100 Myr) wyznaczonych z dopasowania SED CIGALE oraz tempa formowania się gwiazd w paśmie radiowym na częstotliwości 1,4 GHz (kolejno: całkowitym, nietermicznym i termicznym). Źródło: Publikacja Zespołu.
 

Omawiana praca została wykonana dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Nauki poprzez grant 2018/29/B/ST9/02298 oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez grant N17/MNS/000014. Wyniki badań zostały również przedstawione w 3-minutowej prezentacji rozprawy doktorskiej w konkursie Coimbra group. Subhrata Dey, pierwsza autorka publikacji, została w nim wyróżniona II miejscem oraz nagrodą publiczności za prezentację Investigating the mysterious Luminous infrared Galaxies.

 

Czytaj więcej:

 

Źródło: OAUJ

Opracowanie: Subhrata Dey, Elżbieta Kuligowska

Na ilustracji: Kontury radiowe na częstotliwości 610 MHz (kolor czerwony) z sieci GMRT nałożone na optyczny obraz PanSTARR galaktyki ESO500-G034 w paśmie g.

Reklama