Przejdź do treści

Powstała Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego

I konferencja prasowa Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego

W Toruniu powstała Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego. 9 marca 2021 r. ta organizacja pozarządowa została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast 16 marca 2021 r. o godz. 12.00 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się pierwsza konferencja prasowa Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego.

Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego (dalej PFPK) jest to najmłodsza organizacja pozarządowa, której celem działania jest popularyzacja sektora kosmicznego w Polsce, praca nad jego rozwojem, tworzenie dla niego rozwiązań prawnych i kształcenie przyszłych kadr.

Prezesem Fundacji jest Adrianna Wiktoria Wiśniewska. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Radosław Śliwiński. Wśród najważniejszych osób zarządzających działaniami Fundacji należy wymienić fundatorów i członków Rady Fundacji czyli Michała Jabłońskiego i Mateusza Ulańskiego.

16 marca 2021 r. o godz. 12.00 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się pierwsza konferencja prasowa Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego. Można ją obejrzeć pod linkiem.

Szczegółowe cele fundacji to:

  1. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
  2. Promowanie idei przedsiębiorczości, w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki.
  3. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  4. Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w dziedzinie przedsiębiorczości.
  5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym także działań wspomagających rozwój demokracji, a także działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  6. Promowanie szeroko pojętej integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.
  7. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
  8. Działalność na rzecz promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
  9. Działalność na rzecz szerzenia wiedzy z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obronności państwa i działalności sił zbrojnych rzeczypospolitej Polskiej, a także działalności na rzecz wspierania nauki i techniki w wyżej wymienionym zakresie.
  10. Promocja idei i organizacji wolontariatu.

Pomimo, że PFPK działa od niedawna, została oficjalnym patronem konferencji "International Conference on Space and Telecommunications Law" organizowanej przez ELSA Warszawa w dniach 26-27 marca 2021 r. on-line.

Więcej informacji o Fundacji na jej profilu na FB.

Źródło: PFPK

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama