Przejdź do treści

Stanowisko Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego w sprawie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK)
Aktualnie w parlamencie trwają prace nad ostatecznym kształtem ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego wystosował 8 września 2014 r. pismo do Grupy Parlamentarnej ds. Przestrzeni Kosmicznej ze swoim stanowiskiem w tej sprawie. Poniżej publikujemy treść tego pisma.


Stanowisko ZPSK w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów światowej gospodarki. Jest on zarazem inkubatorem nowych technologii, jak również często motorem napędowym dla innych gałęzi gospodarki. Wiele firm w Polsce, już teraz docenia wagę, jaką ma aktywność w sektorze kosmicznym dla rozwoju ich potencjału rynkowego. W październiku 2012 roku został powołany Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, który obecnie skupia 30 podmiotów polskiego sektora kosmicznego: duże firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ośrodki naukowe. Jednym z głównych zadań Związku jest współdziałanie z administracją rządową oraz pozostałymi podmiotami sektora kosmicznego w celu wzmacniania potencjału i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na krajowym oraz europejskim rynku kosmicznym. Członkom Związku zależy, aby wszelkie działania organów ustawodawczych oraz administracji odnoszące się do sektora kosmicznego ukierunkowane były na realizację właśnie tego celu. Związek, mimo braku oficjalnego zaproszenia do konsultacji treści Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej, od początku starał się śledzić postępy prac nad tym, bardzo ważnym dla sektora kosmicznego w Polsce, aktem prawnym. W poniższym liście przekazane są ogólne uwagi Związku co do treści ustawy oraz sposobu funkcjonowania agencji kosmicznej w Polsce.

Związek świadomy jest tego, że już od kilku lat polskie władze, coraz bardziej doceniają znaczenie aktywności kosmicznej, traktując programy kosmiczne jako doskonałe narzędzie dla wspierania konkurencyjności polskiego przemysłu wysokich technologii. Równocześnie działalność kosmiczna państwa będzie służyć zwiększaniu sprawności jego działania oraz wzmacnianiu jego potencjału w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Potwierdza to przyjęty w czerwcu 2012 roku przez Rząd Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce oraz wejście Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w listopadzie tego samego roku.

Jak dotąd, aktywność kosmiczna cieszyła się w Polsce poparciem ze wszystkich stron sceny politycznej. Wejście Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej poparły wszystkie partie polityczne, a Rząd włożył wiele wysiłku, aby stało się to w najkrótszym możliwym terminie. Utworzenie Polskiej Agencji Kosmicznej będzie kolejnym krokiem na drodze do budowy silnego sektora kosmicznego w Polsce. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego w pełni popiera tą inicjatywę.

Sprawna i merytoryczna Agencja to uporządkowanie realizacji polityki kosmicznej państwa. Jej działanie musi służyć rozwojowi polskiego sektora kosmicznego, a w szczególności wspierać przedsiębiorstwa, które już dziś starają się rozwijać najnowsze technologie w europejskich programach kosmicznych jednocześnie chcąc je wykorzystywać w innych pozostałych obszarach polskiej gospodarki. Agencja powinna wzmacniać współpracę przedsiębiorstw z już istniejącymi ośrodkami naukowymi prowadzącymi prace badawcze w obszarze sektora kosmicznego. W tym kontekście zdolności Agencji do tworzenia własnego zaplecza laboratoryjnego nie jest w opinii Związku kluczowa. Działalność Agencji powinna także służyć wykorzystaniu nowoczesnych technologii dla usprawnienia działalności administracji publicznej oraz – co obecnie wydaje się coraz bardziej istotne – wykorzystaniu technik satelitarnych w sektorze bezpieczeństwa i obronności.

Dla zapewnienia skutecznego realizowania zadań postawionych przed Polską Agencją Kosmiczną powinna ona otrzymać szansę funkcjonowania, przede wszystkim jako sprawna merytorycznie instytucja. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego jest przekonany, iż parasol chroniący dotąd aktywność kosmiczną przed nadmiernym upolitycznieniem musi być utrzymany. Z tego powodu, naszym zdaniem niezwykle ważne jest, aby w debacie sejmowej nad ostatecznym kształtem ustawy powołującej Agencję zapewnić warunki dla jej w pełni merytorycznego funkcjonowania. Tak jak to jest w przypadku innych agencji kosmicznych w Europie, Prezes Agencji musi być osobą dobrze znającą specyfikę aktywności kosmicznej. Osoba „z zewnątrz” mimo najlepszych chęci i dedykacji nie będzie w stanie podejmować trafnych decyzji strategicznych w tym obszarze.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego w pełni popiera idę utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej. Jednakże tylko silna i nieupolityczniona Agencja, będąca merytorycznie związana z sektorem kosmicznym w Polsce ma szanse wypełnić postawione przed nią zadania. Wydaje się, że niektóre obecnie zaproponowane poprawki do ustawy mogą wpływać na obniżenie sprawności działania Agencji i jej merytorycznego wpływu na koordynację polskiej polityki kosmicznej.

Więcej informacji:


Reklama