Przejdź do treści

Konkurs Fantasia Copernicana został zakończony 31 grudnia 2023 r.

Zapraszamy do przysyłania prac na konkurs Nowe Dzienniki Gwiazdowe.

 


 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „FANTASIA COPERNICANA” 

§ 1 Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu „Fantasia Copernicana” jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18. 

2. Konkurs odbywa się w ramach obchodów Roku Kopernika. 

3. Konkurs nie jest ograniczony czasowo, prace będą przyjmowane od 01.02.2023 r. do czasu odwołania konkursu przez Organizatora. 

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty – może wziąć w nim udział każda zainteresowana osoba. 

2. Konkurs nie ma ograniczenia wiekowego, jednak osoby poniżej 18 roku życia powinny przesłać pisemną zgodę opiekuna prawnego upoważniającą je do wzięcia udziału w konkursie i odbioru potencjalnej nagrody. 

 

§ 3 Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą, w języku polskim, nawiązujący treścią do życia lub tematyki badań naukowych prowadzonych przez Mikołaja Kopernika. 

2. Tekst musi zaliczać się do gatunku fantastyki naukowej (science-fiction). 

3. Jeden autor może nadesłać maksymalnie dwie prace konkursowe. 

4. Każda praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Nie może być ona obciążona prawami autorskimi na rzecz osób trzecich. Praca nie może w żadnej części stanowić plagiatu ani być kopią lub fragmentem innego utworu. Dopuszcza się stosowanie cytatów, jednak nie mogą one przekroczyć 10% objętości przesłanej pracy (liczone jako liczba znaków ze spacjami). 

 

§ 4 Wymogi formalne 

1. Tekst konkursowy ma mieć objętość między 5 000, a 15 000 znaków ze spacjami. 

2. Przesłana praca powinna zawierać: 

a) na początku tekstu: tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, 

b) pod tekstem notkę referencyjną: informacje o badaniach naukowych lub wybranych faktach z życia Mikołaja Kopernika, do których pojawiły się nawiązania w pracy konkursowej. Informacje te nie wliczają się do łącznej liczby znaków tekstu konkursowego.

3. Praca powinna być zapisana w formacie edytowalnym (.doc, .docx lub .rtf) oraz do podglądu (.pdf). 

4. Nazwa przesyłanych plików musi zawierać dane autora i tytuł pracy (np. Jan Kowalski – Kolonizacja Marsa). 

5. Prace konkursowe należy przesłać na adres konkurskopernik@urania.edu.pl, w treści wiadomości wpisując swoje imię i nazwisko z dopiskiem „Fantasia Copernicana”. 

6. Prace niezgodne z którymkolwiek elementem niniejszego Regulaminu mogą zostać odrzucone na etapie oceny formalnej. Autorzy odrzuconych prac zostaną o tym poinformowani drogą mailową wraz z uzasadnieniem. Autorom odrzuconych prac nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji organizatorów, chyba że jest ona niezgodna z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5 Ocena prac 

1. Pierwszy etap oceny prac konkursowych stanowi ocena formalna pod względem zgodności z Regulaminem konkursu (tematyka, objętość). 

2. Oceny formalnej dokonuje dwuosobowy zespół powołany przez Organizatora Konkursu. 

3. Ocena formalna skutkuje nadaniem pracy konkursowej statusu „zatwierdzona” lub „niezatwierdzona”. Prace zatwierdzone zostaną poddane ocenie jakościowej w celu wyłonienia zwycięzców konkursu. 

4. Oceny jakościowej prac dokonuje trzyosobowe jury, złożone z redaktorów czasopisma „Urania-Postępy Astronomii” i portalu www.urania.edu.pl pod kierownictwem Redaktora Naczelnego „Uranii-Postępów Astronomii”. 

5. Ocena jakościowa dokonywana jest pod względem: 

a) zgodności z gatunkiem fantastyki naukowej, 

b) nawiązania do badań naukowych w dziedzinie astronomii lub w innych dziedzinach prowadzonych przez Mikołaja Kopernika lub wybranych faktów z życia Mikołaja Kopernika, 

c) poprawności gramatycznej i sprawności językowej, 

d) oryginalności, formy przekazu i walorów literackich tekstu. 

 

§ 6 Nagrody 

1. Spośród zatwierdzonych prac jury wyłoni te, które zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Urania - Postępy Astronomii” oraz portalu www.urania.edu.pl. Publikacja w czasopiśmie nastąpi w ciągu dwóch lat od zatwierdzenia pracy konkursowej do druku. 

2. Autorzy opublikowanych w czasopiśmie prac otrzymają honorarium autorskie zgodnie z polityką wydawcy czasopisma. 

3. Autorom pozostałych prac jury może przyznać nieograniczoną liczbę wyróżnień. 

 

§ 7 Publikacja prac 

1. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.urania.edu.pl, a wybrane w czasopiśmie „Urania - Postępy Astronomii”. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydania wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie samodzielnej publikacji drukowanej lub elektronicznej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją w wymienionych powyżej miejscach. 

 

§ 8 Prawa autorskie 

1. Pełne prawa autorskie pozostają przy Uczestniku konkursu, jednocześnie zgłaszając pracę konkursową do konkursu Uczestnik udziela niewyłącznej, bezterminowej, bezpłatnej i nieodwołalnej licencji obejmującej Polskę i cały świat, która pozwala Organizatorowi na: 

a) publikowanie pracy konkursowej w formie druku i/lub w formie cyfrowej (w tym w sieci Internet, również w formie wideo lub w formie dźwiękowej), a w szczególności w „Uranii – Postępach Astronomii”, w portalu Uranii (www.urania.edu.pl), w Urania TV, w innych mediach i stronach internetowych wydawanych przez Organizatora, 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, a także w prowadzanie do pamięci komputera, 

c) obrót egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, 

d) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności rozpowszechnianie za pomocą sieci Internet, 

e) przetwarzanie pracy konkursowej, jej redagowanie, fragmentaryzację, tworzenie opracowań, tłumaczeń, 

f) w przypadku powstania nowego pola eksploatacji, uczestnik poszerzy licencję na to pole bez dodatkowych opłat. 

2. Organizator może udzielać zezwolenia (sublicencji) zgodnego z punktem 1 osobom trzecim bez konieczności uzyskiwania osobnej zgody od Uczestnika (np. w celu umieszczenia „Uranii – Postępów Astronomii” w sieciach dystrybucji cyfrowej, wykorzystania „Uranii – Postępów Astronomii” na zajęciach szkolnych, itp.) 

3. Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa jest wynikiem jego twórczości i nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

4. W przypadku naruszenia przez uczestnika punktu 3, Uczestnik jest zobowiązany pokryć Organizatorowi wszelkie wynikłe z tego szkody i straty (w tym: koszty odszkodowań, koszty procesów sądowych). 

 

§ 9 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają informację o zatwierdzeniu pracy do publikacji nie później niż w ciągu 6 miesięcy od jej zatwierdzenia. Jeśli termin ulegnie zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie uczestników konkursu. 

 

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przesyłając pracę konkursową, uczestnik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polityką Prywatności Polskiego Towarzystwa Astronomicznego dostępną pod adresem https://www.pta.edu.pl/politykaprywatnosci

2.Uczestnik wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska w związku z ogłoszeniem wyników konkursu (nagroda, wyróżnienie) oraz publikacją pracy konkursowej. 

3. Po zatwierdzeniu pracy do publikacji w czasopiśmie „Urania - Postępy Astronomii” zostanie przygotowana umowa o dzieło pomiędzy Organizatorem, a autorem. Podpisanie umowy wraz z załącznikami jest niezbędne do publikacji pracy na łamach czasopisma. 

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkie zastrzeżenia lub pytania dotyczące organizacji konkursu, regulaminu lub nagród zgłaszać można pod adresem mailowym konkurslem@urania.edu.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło „UWAGI”.