Przejdź do treści

Regulamin konkursu "Kosmiczne gry"

Regulamin konkursu "Kosmiczne gry"

 

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii”, którego wydawcą jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Fundatorem nagrody specjalnej jest Portal Games.
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski i przeznaczony dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych
 3. Udział w konkursie polega na wykonaniu następujących czynności:
  - nadesłanie pracy konkursowej na temat zdefiniowany na stronie konkursu "Kosmiczne gry"
  - podanie danych wymaganych w formularzu konkursowym (imię, nazwisko, adres e-mailowy)
  - zaakceptowanie regulaminu (w formularzu zgłoszeniowym)
  - potwierdzenie adresu e-mailowego zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu wysłanym przez portal do uczestnika po otrzymaniu zgłoszenia konkursowego
 4. Wśród osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi, zostanie rozlosowanych 10 nagród: pięć książek "Jak to działa? Kosmos", pięć ściereczek z mikrofibry z logo Uranii. Do nagród dołączone będą także kalendarzyki kieszonkowe Uranii na rok 2018 z fazami Księżyca.
 5. Dodatkowo najciekawsze prace zostaną opublikowane w portalu Uranii.
 6. Jury konkursu wybierze zwycięzcę, dla którego przewidziano nagrodę specjalną: grę planszową "Pierwsi Marsjanie: Przygody na Czerwonej Planecie".
 7. Jury konkursu ma prawo do zmiany podziału nagród, a także do wprowadzenia ewentualnych nagród dodatkowych.
 8. Nagrody dla laureatów będą wysyłane na adresy na terytorium Polski. W przypadku, gdy laureatem zostanie osoba przebywająca poza Polską, w celu wysyłki nagrody musi podać adres na terenie Polski, inaczej nagroda nie zostanie wysłana.
 9. Konkurs trwa od 28.01.2018 r. do 28.02.2018 r.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31.03.2018 r. na łamach portalu Uranii (www.urania.edu.pl).
 11. W konkursie rozpatrywane jest tylko jedno zgłoszenie od danego uczestnika. Wielokrotne zgłoszenia od tej samej osoby nie zwiększają szansy w losowaniu - pod uwagę brane jest tylko najnowsze zgłoszenie.
 12. W e-mailu wysyłanym do uczestnika po wypełnieniu formularza konkursowego znajduje się odnośnik, w który należy kliknąć, aby potwierdzić poprawność adresu e-mailowego. Zgłoszenia bez potwierdzonego adresu e-mailowego nie będą brane pod uwagę. Warunek ten jest konieczny dla sprawnej realizacji konkursu, adres e-mailowe jest jedynym sposobem, w jaki organizatorzy mogą skontaktować się z laureatem, aby ustalić dane do wysyłki nagrody.
 13. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie podanych przez uczestnika danych na potrzeby realizacji konkursu, wysyłki nagród oraz ogłoszenia wyników.
 14. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza iż:
  - jest autorem pracy konkursowej, praca jest wynikiem jego twórczości i nie narusza praw autorskich osób trzecich,
  - praca nie była nigdzie wcześniej publikowana (w tym w internecie)
  - przenosi na Polskie Towarzystwo Astronomiczne (wydawcę Uranii) majątkowe prawa autorskie do rozporządzania i korzystania z nadesłanej pracy konkursowej w Polsce i za granicą, w całości i we fragmentach, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zakończenia konkursu, w tym na polach opisanych poniżej oraz zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych na wymienionych polach eksploatacji. Polskie Towarzystwo Astronomiczne uzyskuje w szczególności prawo do korzystania z dzieła na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera,
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności rozpowszechnianie za pomocą sieci internet.
  d) w szczególności praca może zostać opublikowana na łamach portalu Uranii, serwisów współpracujących, czy w Uranii drukowanej lub elektronicznej. Uczestnik konkursu nie otrzyma wynagrodzenia za taką publikację.
  e) W przypadku powstania nowego pola eksploatacji dzieła, uczestnik konkursu przeniesie bez zbędnej zwłoki na Polskie Towarzystwo Astronomiczne prawa autorskie na tym nowym polu.
  - nieodwołalnie zezwala i upoważnia Polskie Towarzystwo Astronomiczne do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu pracy konkursowej publiczności
  - upoważnia Polskie Towarzystwo Astronomiczne do dokonywania zmian w pracy konkursowej, przetwarzania jej, dokonywania zmian redakcyjnych, prawo do fragmentyzacji pracy konkursowej
  - upoważnia Polskie Towarzystwo Astronomiczne do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie pracy konkursowej, w zakresie wskazanym w punktach powyżej powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
 15. Z wyłonionym laureatem konkursu „Urania - Postępy Astronomii” skontaktuje się e-mailowo w celu uzyskania imienia i nazwiska oraz adresu do wysyłki nagrody. Dane te należy podać w terminie 48 godzin od kontaktu. Odmowa podania danych, podanie danych niepełnych, niepoprawnych, niezgodnych z punktem 5 lub brak odpowiedzi w terminie 48 godzin oznacza rezygnację przez laureata z nagrody.
 16. Imiona i nazwiska laureatów oraz nazwy miejscowości zamieszkania mogą zostać opublikowane przez organizatorów w komunikacie końcowym konkursu. Udział w konkursie oznacza zgodę na taką publikację. W przypadku odmowy podania tych danych lub sprzeciwu wobec ich publikacji oznacza to rezygnację z nagrody.
 17. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie i stali współpracownicy redakcji „Uranii – Postępów Astronomii”, portalu Uranii, administratorzy forum dyskusyjnego i mediów społecznościowych "Uranii" oraz najbliższe rodziny wymienionych osób (rozumiane jako małżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci).
 18. W przypadku pytań odnośnie regulaminu lub konkursów możliwy jest kontakt pod adresem portal@urania.edu.pl.

 

Przejdź do strony konkursowej