Przejdź do treści

ARP S.A. stworzy centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej

Podpisanie umowy

4 marca 2019 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podpisano porozumienie o utworzeniu Inkubatora Biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC) pod nazwą ESA BIC Poland. Celem jest wspieranie startupów, które wykorzystują technologie kosmiczne. ARP S.A. pełni rolę lidera projektu, który łączy trzy konsorcja regionalne.

ESA BIC’s (European Space Agency Business Incubation Centers) to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć centrów inkubacji biznesowej. Jej celem jest wspieranie start-upów, które wykorzystują technologie kosmiczne. Konsorcjum tworzą cztery instytucje:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w roli lidera ESA BIC Poland,
  • Blue Dot Solutions Sp. z o.o. – lider Konsorcjum Regionalnego Gdańsk-Kraków;
  • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – lider Konsorcjum Regionalnego Warszawa-Łódź-Wrocław;
  • Województwo Podkarpackie – lider Konsorcjum Regionalnego Rzeszów.

Podpisanie umowy pomiędzy ARP S.A. a konsorcjami regionalnymi i ich liderami pozwoli sformalizować funkcje, odpowiedzialność i zadania, które w ramach centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) pełnić będzie każda z instytucji.

Utworzenie w Polsce centrum inkubacji biznesowej ESA jest ważnym krokiem w kierunku tworzenia faktycznych mechanizmów wspierających sektor wysokich technologii związanych z branżą kosmiczną. Polacy mają gen innowacji, mamy w kraju wybitnych naukowców, programistów i inżynierów, którzy ze wsparciem biznesowym mogą wiele zrobić dla rozwoju tej gałęzi przemysłu. Polska krok po kroku realizuje założenia Polskiej Strategii Kosmicznej i dziś mamy okazję to obserwować. To zarówno ludzie – nominowani i laureaci konkursu „Konstelacje” – którzy już wykonali ogrom pracy dla rozwoju branży kosmicznej, jak i narzędzia, które mają przyczynić się do wzrostu udziału polskiego przemysłu kosmicznego na arenie europejskiej – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

W lipcu 2017 roku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powierzono przeprowadzenie procedury konkursowej na wybór Konsorcjum, które utworzy ESA BIC Poland. W wyniku naboru zgłosiły się trzy konsorcja reprezentujące sześć różnych miast.

Każdy z liderów pozyskał partnerów do zapewnienia wszystkich wymaganych w ramach ESA BIC elementów procesu inkubacji w tym bezzwrotnego wsparcia finansowego. Utworzone konsorcja są komplementarne – wybór jednego skutkowałby utratą możliwości pozostałych dwóch konsorcjów. W wyniku rozmów prowadzonych na początku 2018 roku powstała koncepcja utworzenia szerokiego konsorcjum krajowego, w skład którego wchodzić będą wszystkie aplikujące konsorcja oraz ARP S.A. w roli koordynatora całości przedsięwzięcia. Polski sektor kosmiczny jest na początku drogi swojego rozwoju i nie stać nas jako kraju na powielanie lub rozpraszanie kompetencji. Na konkurencję wewnętrzną przyjdzie czas, kiedy już będziemy skutecznie radzić sobie z zewnętrzną – wyjaśnia Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP S.A.

Proces inkubacji może być realizowany w każdym z sześciu miast: Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Podobne centra inkubacji uruchomione zostały już w dwudziestu jeden różnych lokalizacjach w siedemnastu krajach europejskich. Inkubatory ESA współpracują z ośrodkami naukowo-badawczymi i instytucjami, które mogą finansować rozwój przedsiębiorstw (m.in. z bankami, funduszami inwestycyjnymi obejmującymi venture capital oraz tzw. aniołami biznesu). Jednocześnie, dzięki bliskiej współpracy z ESA i jej ekspertami, start-upy będą mogły uzyskać wsparcie merytoryczne. ESA BIC przyczynia się do stworzenia rentownych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy poprzez zapewnienie wsparcia dla ponad 130 firm w Europie każdego roku. Inkubacja start-upów, w każdym z istniejących ESA BIC, odbywa się na identycznych zasadach. Start-up w procesie inkubacji otrzymuje dostęp do następujących zasobów i środków:

  • 50 tys. € bezzwrotnego wsparcia finansowego,
  • 80 godzin wsparcia technicznego,
  • bezpłatny dostęp do pomieszczeń biurowych i infrastruktury technicznej na czas inkubacji,
  • wsparcie merytoryczne,
  • dostęp do europejskiej sieci centrów inkubacyjnych ESA BIC,
  • promocję projektu na arenie międzynarodowej.

Każde z konsorcjów ESA BIC powstające w różnych krajach składa się z partnerów zapewniających wszystkie z wymienionych rodzajów wsparcia. Inkubator finansowany jest przez ESA oraz przez partnerów konsorcjum ze środków krajowych. Funkcjonowanie każdego ESA BIC planowane jest na okres 5 lat, w trakcie których rocznie inkubowanych ma być od kilku do kilkunastu start-upów.

Źródło: ARP

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Zdjęcie: autor: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Reklama