Przejdź do treści

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego skończyła 10 lat!

10. rocznica założenia FAJ

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego skończyła 10 lat! Obchody jubileuszu odbyły się 10 października w siedzibie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego (zwana w skrócie FAJ) została ustanowiona w 2009 roku z woli członków społeczności Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dzięki ich ofiarności. Jest organizacją pozarządową.

Podczas jubileuszowego spotkania przypomniano historię powstania Fundacji oraz podsumowano dekadę jej działalności. Mowa była również o możliwościach współpracy z FAJ i płynących z niej korzyściach oraz o relacjach Fundacji z przedsiębiorcami.

Patronem FAJ jest Aleksander Jabłoński (1898–1980). Był on światowej sławy fizykiem, jednym z pionierów współczesnej fotofizyki molekularnej i spektroskopii zderzeniowej, twórcą toruńskiej szkoły fizyki, który wyznaczał nowoczesne kierunki badań i dbał o najwyższą jakość kształcenia. Zanim został fizykiem, był profesjonalnym muzykiem (w 1921 roku ukończył studia muzyczne i zatrudnił się jako skrzypek w Teatrze Wielkim w Warszawie, gdzie pracował do 1926 roku i równocześnie studiował fizykę na UW pod kierunkiem Stefana Pieńkowskiego) i żołnierzem obu wojen światowych, brał udział m.in. w Bitwie Warszawskiej.

Pomysł pierwszej „kasy fundacyjnej” pochodzi od samego Aleksandra Jabłońskiego, który już w latach 70-tych dostrzegł potrzebę jej istnienia. O początkach kasy fundacyjnej związanej z rozpoczęciem współpracy z instytucjami zewnętrznymi i realizacją zleceń zewnętrznych można przeczytać we wspomnieniach Mikołaja Rozwadowskiego pt. „Okruchy wspomnień Demonstratora”, które zostały opublikowane w Postępach Fizyki tom 59, zeszyt 4, rok 2008.

Od początku swojej misji FAJ bezpośrednio wspiera studentów, doktorantów i pracowników Wydziału FAiIS UMK poprzez fundowanie stypendiów, dofinansowanie wyjazdów naukowych, organizację konferencji czy dostosowanie profilów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, wzorując się na doświadczeniach najlepszych ośrodków na świecie, pełni służebną rolę względem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. Zapewnia nowoczesny system finansowania oparty na współpracy z przemysłem i sektorem usług oraz na prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. Prorynkowe nastawienie Fundacji pozwala efektywniej wykorzystać potencjał Wydziału na rzecz gospodarki Torunia, regionu kujawsko-pomorskiego oraz Polski. 

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację konferencji naukowych, zwiedzania Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach k. Torunia, prowadzenia warsztatów przyrodniczych „Mały Naukowiec” dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prowadzenie pokazów i warsztatów fizycznych dla dzieci i młodzieży czy targów praktyk. Ponadto funduje stypendia naukowe dla studentów WFAiIS UMK, dofinansowuje wyjazdy na konferencje i staże naukowe dla studentów, doktorantów i młodych pracowników wydziału WFAiIS UMK, wspiera finansowo i merytoryczne działania kół naukowych działających na tym wydziale oraz angażuje się w przedsięwzięcia popularyzujące naukę, tj. Festiwal Nauki i Sztuki czy akcję Dziewczyny do Ścisłych!

Na stronie Fundacji Aleksandra Jabłońskiego przedstawiono wizję jej dalszego rozwoju, która przewiduje przede wszystkim „nawiązywanie trwałych partnerskich relacji z regionem i ze światem biznesu, aby stymulować badania naukowe, w szczególności te zorientowane na innowacyjne, dające się skomercjalizować produkty i usługi. Dzięki współpracy z partnerami gospodarczymi studenci i młodzi pracownicy naukowi będą zdobywać wiedzę na granicy różnych technologii i dyscyplin oraz zdobywać nowe doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych. Współpraca z przemysłem i sektorem usług pozwoli Wydziałowi Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK dostosowywać program nauczania do ich potrzeb, a studenci i absolwenci będą aktywnie kształtować swoje umiejętności stosownie do potrzeb rynku pracy. Kontakty biznesowe będą aktywizowały przedsiębiorczość akademicką. Fundacja będzie mogła być udziałowcem w spółkach kapitałowych, zawiązanych w celu realizacji m.in. projektów wdrożeniowych, które będzie wspierać”.

Źródło: UMK, Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, Wikipedia.pl, Wydawnictwo Naukowe UMK

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama