Przejdź do treści

Konferencja podsumowująca wyniki europejskiego projektu DRIVER+

Przedstawiciele siedmiu Centrów Kompetencji DRIVER+

18–20 lutego 2020 r. w Brukseli odbyła się konferencja podsumowująca europejski projekt DRIVER+. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 specjalistów z dziedziny zarządzania kryzysowego, naukowców, dostawców zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz decydentów z Komisji Europejskiej i przedstawicieli państw członkowskich.

Wydarzenie stanowiło punkt kulminacyjny kilkuletniej współpracy 41 partnerów reprezentujących instytucje badawczo-rozwojowe i naukowe, praktyków w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ratownictwa, organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą humanitarną oraz dostawców technologii z 15 krajów Europy i Izraela. Liderem konsorcjum projektu DRIVER+ jest firma ATOS z Hiszpanii, a koordynatorem technicznym holenderska organizacja TNO. CBK PAN pełni rolę lidera jednego z pięciu zadań projektowych.

W trakcie realizacji projektu zorganizowano cztery duże międzynarodowe ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego (w Polsce, Francji, Holandii i Austrii) oraz pokaz końcowy (w Warszawie, w listopadzie 2019 r.). Celem tego ostatniego było zaprezentowanie, w jaki sposób efekty projektu DRIVER+ poprawiły jakość zarządzania kryzysowego na poziomie europejskim (ponadpaństwowym).

Prace badawcze w projekcie DRIVER+ koncentrowały się na wspieraniu wdrażania innowacji w zarządzaniu kryzysowym związanym ze zmianami klimatu (powodzie, pożary), wypadkami przemysłowymi oraz zagrożeniami medycznymi. Uczestnicy brukselskiej konferencji mieli okazję zapoznać się z wynikami tych badań. Jednocześnie dzięki wypracowanej w projekcie metodyce Trial Guidance Methodology pokazano, jak w sposób praktyczny oceniać użyteczność operacyjną takich innowacyjnych narzędzi i rozwiązań technicznych.

W celu promocji i dalszego upowszechniania wyników projektu powołano ogólnoeuropejską sieć tzw. Centrów Kompetencji. W jej skład wchodzi aktualnie siedem podmiotów: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk wspólnie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej (Polska), Entente Valabre (Francja), L3CE (Litwa), Resilience Advisors Network (Irlandia), Estonian Academy of Security Sciences (Estonia) i Austriacki Czerwony Krzyż.

CBK PAN uzyskało status Centrum Kompetencji jako pierwsza instytucja w Europie. Będzie pełnić rolę punktu kontaktowego dla podmiotów zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, które zamierzają wdrożyć nowe rozwiązania operacyjnie i chciałyby zminimalizować ryzyko związane z tym procesem. CBK PAN współpracuje ściśle ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej. 27 lutego 2020 r. instytucje podpisały list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy w celu wdrożenia wyników projektu DRIVER+.

Projekt DRIVER+ (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience) uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji na podstawie umowy grantowej nr 607798 oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: CBK PAN

Multimedia:

Podsumowanie projektu DRIVER+

Pokaz końcowy projektu DRIVER+, zorganizowany w Warszawie w listopadzie 2019 przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Centrum Badań Kosmicznych PAN

Foto: Przedstawiciele siedmiu Centrów Kompetencji DRIVER+ po podpisaniu porozumień powołujących sieć Centrów Kompetencji. Trzeci od prawej Marcel van Berlo, koordynator projektu DRIVER+. Fot. CBK PAN / DRIVER+ / Henry Browne

Reklama