Przejdź do treści

Meksyk wprowadzi ustawową ochronę ciemnego nieba

grafika Senatu Meksyku obrazująca nowe prawodawstwo

Senat Meksyku przyjął jednogłośnie prawo definiujące zanieczyszczenie sztucznym światłem jako jedną z form zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Obowiązujące ustawodawstwo będzie musiało zostać dostosowane w celu uwzględnienia aspektów ochrony ciemnego nieba w ustawach z zakresu ochrony środowiska. 

Akty prawne regulujące kwestie nadmiernej emisji sztucznego światła nocną porą pojawiały się na świecie już w ubiegłym wieku, ale dotyczyły głównie niewielkich obszarów najbardziej wrażliwych na tę formę zanieczyszczenia, a więc terenów wokół obserwatoriów astronomicznych. Prawo chroniące ciemno niebo na poziomie całych regionów lub krajów jest stosunkowo nowym zjawiskiem.

Pierwsze próby szerszego uregulowania zanieczyszczenia sztucznym światłem pojawiły się m.in. w niektórych regionach Hiszpanii i Włoch, a za dobry przykład ogólnokrajowego ustawodawstwa w tym zakresie powszechnie podawano Słowenię. W kolejnych latach podobne rozwiązania wprowadzono w innych krajach, w tym w Czechach, Francji i niedawno w Chorwacji. Meksyk dołączył więc do małej grupki państw, które zdecydowały się kłaść większy nacisk na ochronę naturalnej ciemności.

Powołując się na dane zaprezentowane w The New World atlas of artificial night sky brightness, aż blisko 60% Meksykanów nie widzi Drogi Mlecznej w miejscu swojego zamieszkania, a niemal jedna czwarta ogółu ludności mieszka w tak mocno oświetlonych miastach, że ich wzrok nie ma okazji do adaptacji do warunków nocnych. Dla porównania 50% Polaków nie widzi nocą Drogi Mlecznej nad swoimi głowami, a 14%, tj. jedna siódma rodaków mieszka na terenach silnie zanieczyszczonych sztucznym światłem. 

Walka o wprowadzenie odpowiednich zapisów do meksykańskiego ustawodawstwa trwała ponad trzy lata. Szczegółowe regulacje spoczywać będą na lokalnych i regionalnych samorządach, a zobowiązani do ich przestrzegania będą zarówno prywatni właściciele nieruchomości jak i instytucje publiczne. Według opinii Senatu istnieją dwa główne cele wprowadzanego prawa: przywrócenie naturalnego wyglądu nocnego nieba oraz redukcja wydatków związanych z oświetlaniem przestrzeni publicznej.

Nowe zapisy prawne umożliwią tworzenie miejsc o bardziej rygorystycznych limitach stosowanego oświetlenia zewnętrznego, najczęściej wokół obserwatoriów oraz miejsc ochrony przyrody. Wszelkie nowe inwestycje w infrastrukturę turystyczną będą także musiały spełniać ściśle określone kryteria. To jednak kwestia przyszłości.

Obecnie trwa proces ustalania konkretnych regulacji wymaganych przez nowe prawo, w tym poziomów natężenia oświetlenia i limitów dotyczących skorelowanej temperatury barwowej źródeł światła. Szacuje się, że proces ten potrwa od roku do dwóch lat, jednak pierwszy krok w kierunku zrównoważonego oświetlania nocnego krajobrazu został już wykonany i od samych Meksykanów zależy w jakim stopniu wykorzystają nowe prawodawstwo. Czekamy na podobne regulacje w Polsce. 

Więcej informacji:

 

Opracowanie: Grzegorz Iwanicki
Źródło: IDA

Na ilustracji: grafika Senatu Meksyku obrazująca nowe prawodawstwo. Źródło: IDA/Senat Meksyku.