Przejdź do treści

Nagroda Prezesa POLSA – start nowej edycji konkursu na prace dyplomowe

Konkurs na prace dyplomowe

Polska Agencja Kosmiczna POLSA ogłosiła piątą edycję konkursu o Nagrodę Prezesa POLSA dla osób kończących studia wyższe, a w tym roku, premierowo, również uzyskujących stopień naukowy doktora. Prace dyplomowe i rozprawy muszą dotyczyć szeroko rozumianej tematyki kosmicznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września 2022 roku. Pula nagród to trzydzieści tysięcy złotych.

Konkurs o Nagrodę Prezesa POLSA dla osób kończących studia wyższe wystartował po raz piąty. Tegoroczna edycja konkursu została rozszerzona o osoby uzyskujące stopień naukowy doktora. Poza gratyfikacją finansową laureaci otrzymają możliwość zaprezentowania swojej pracy na jednym z branżowych wydarzeń.

Ocenie podlegać będą prace licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie (indywidualne lub zespołowe) obronione od zakończenia poprzedniej edycji (po 10 listopada 2021 roku). Natomiast w nowej kategorii kapituła, złożona z reprezentantów POLSA oraz szeregu uczelni, przyjrzy się rozprawom doktorskim obronionym nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku

Konkurs pracuje na swoją własną historię – zauważa prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna. – Mieliśmy już uczestników, którzy w jednej z edycji startowali ze swoją pracą inżynierską, a po roku czy dwóch otrzymywaliśmy do oceny ich pracę magisterską, często dotyczącą zbliżonych zagadnień i problemów badawczych, po odpowiednim pogłębieniu poszukiwań i wniosków. Niewykluczone, że teraz te same osoby przedstawią nam swoją rozprawę doktorską. To fascynujące śledzić ewolucję ich kariery, rozwój kompetencji i warsztatu naukowego. Z satysfakcją odnotowujemy też zgłoszenia z coraz to nowych uczelni z całego kraju, nie tylko tych technicznych. To odzwierciedla tempo, z jakim technologie kosmiczne wkraczają w kolejne dziedziny naszej gospodarki i życia codziennego – dodał prezes POLSA.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które:

 • między 11 listopada 2021 roku a 15 września 2022 roku w związku z obronioną pracą licencjacką, inżynierską lub magisterską wpisującą się w tematykę konkursu ukończyły na polskiej uczelni studia wyższe; lub
 • między 1 stycznia 2020 roku a 15 września 2022 roku w związku z obronioną rozprawą doktorską wpisującą się w tematykę konkursu otrzymały stopień naukowy doktora nadawany przez uprawniony do tego organ z siedzibą na terytorium Polski.
   

Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować zagadnienia z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej, funkcjonowania przemysłu kosmicznego, wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa i naukowych.

Obowiązujące kategorie:

 1. prace inżynierskie i licencjackie,
 2. prace magisterskie,
 3. rozprawy doktorskie.
   

Ogólna pula nagród wynosi 30 000 zł, w tym

 • 6 000 zł wraz z podatkiem dochodowym * – nagroda I stopnia w kategorii 3,
 • po 5 000 zł wraz z podatkiem dochodowym * – po 1 nagrodzie I stopnia w kategoriach 1 i 2,
 • po 3 500 zł wraz z podatkiem dochodowym * – po 1 nagrodzie II stopnia w kategoriach 1 i 2,
 • po 2 500 zł wraz z podatkiem dochodowym * – po 1 nagrodzie III stopnia w kategoriach 1 i 2,
 • po 1 000 zł wraz z podatkiem dochodowym *  – maksymalnie 2 wyróżnienia bez podziału na kategorie,

* w przypadku, gdy na etapie oceny część nagród lub wyróżnień nie zostanie przyznana, kwoty nagród przyznanych mogą ulec zwiększeniu w ramach dostępnej ogólnej puli.
 
Termin zgłoszeń (decyduje data formularza online odnotowana w systemie Agencji) upływa 15 września 2022 roku (do godz. 23:59:59 włącznie).

Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie wyników nastąpi do 31 października 2022 roku.

Szczegóły dotyczące m. in. warunków udziału, kryteriów oceny oraz nagród w Regulaminie.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Reklama