Przejdź do treści

Fizyczny Konkurs „Poszukiwanie Talentów” po raz dziewiąty

Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu w 2015 roku

Zapraszamy Państwa wraz z Waszymi uczniami do odkrywania talentów. Fizyczny Konkurs „Poszukiwanie Talentów” organizuje Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Fizyczne.  Konkurs pomyślany jest tak, żeby mógł wziąć w nim udział każdy - nawet uczeń, który jest przekonany, że nie lubi fizyki. Jak to możliwe? Każdy przecież ma jakiś talent. Jeden dobrze maluje, inny świetnie pisze opowiadania a jeszcze inny na harmonię świata reaguje poetycką refleksją.

Konkurs daje szansę tym wszystkim, którzy wykorzystując swój talent, chcą  opowiedzieć o fizyce. Jednakże działalność artystyczna to nie wszystko. Aby zdobyć laury trzeba wykonać lub zaprojektować przynajmniej jedno doświadczenie fizyczne. Oprócz niego każdy uczestnik musi wykonać kilka różnych zadań w kategoriach przedstawionych w regulaminie i zdobyć za te zadania jak największą liczbę punktów (np. namalować plakat, zrobić fotografię,  zrobić doświadczenie).

 O co walczymy?

 1. Każdy uczestnik, który wykona zadania z przynajmniej trzech różnych kategorii ( w tym obowiązkowo wykona doświadczenie) i zgromadzi co najmniej 10 punktów otrzymuje:

  • dyplom
  • odznakę ”Złoty kwant 2017”, a także
  • może być zakwalifikowany do krajowego finału konkursu.

Najlepszych 50 uczestników (po 25 z każdej grupy wiekowej- patrz Regulamin Konkursu), zostanie zaproszonych wraz z opiekunami na dwudniowy pobyt w stolicy. Podczas tego pobytu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się finał konkursu, w czasie którego zostaną wyłonieni laureaci. Przewidziane są także spotkania z polskimi naukowcami z dziedziny fizyki, zwiedzanie najnowocześniejszych pracowni oraz zajęcia w laboratoriach fizycznych.

2. Podczas krajowego finału konkursu 50 uczestników będzie w swoich grupach wiekowych prezentować prace (doświadczenia, utwory literackie, plakaty itp.) przygotowane w ramach wykonywanych zadań. Ocenie podlega poziom merytoryczny i wykonanie prac oraz sposób ich zaprezentowania. Dla finalistów przewidziane są nagrody w postaci książek oraz pomocy naukowych do przeprowadzania eksperymentów fizycznych.

3. Nagrodą główną jest  naukowa wycieczka do jednego z centrów fizyki współczesnej
w Europie dla 6  laureatów ( 3 z grupy gimnazjów i 3 z grupy szkół ponadgimnazjalnych).

Dla laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych ponad to nagrodą są  studenckie indeksy   na wybrane specjalności na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Kategorie zadań i punktacja

Uczestnicy mogą podejmować zadania z więcej niż trzech kategorii i wykonywać więcej niż jedno zadanie w danej kategorii. Po to by zdobyć większą liczbę punktów w jednej kategorii, tematyka podejmowanych zadań musi się zasadniczo różnić.

 

Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu w 2015 roku

Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu w 2015 roku

 

PISANIE O FIZYCE I ASTRONOMII  

- Napisz limeryk na temat fizyki - po 1 punkcie za każdy. Wiersze nie będące limerykami nie będą punktowane.  Liczba limeryków nie może być większa niż 2.

- Opisz zdarzenie, w którym uczestniczyłeś i przedstaw, jaką rolę odgrywały
w nim zjawiska i prawa fizyczne - po 1 punkcie za każdą pracę. Liczba prac nie większa niż 2.

- Przeprowadź wywiad z fizykiem (osobiście lub przez telefon, listownie lub przez internet), napisz artykułu o tym uczonym i rozpowszechnij informację o nim w szkole - 2 punkty. Jeśli opublikujesz tę informację w czasopiśmie albo rozpowszechnisz w inny sposób na terenie swojego regionu, dostaniesz dodatkowo 2 punkty (w sumie do 4 punktów). Liczba wywiadów nie może być większa niż 2.

- Sformułuj pytanie dotyczące zjawiska fizycznego, z którym się spotkałeś i które Cię zadziwiło - po 1 punkcie za każde pytanie. Liczba pytań nie może przekraczać 3.

Uczestnik może dostać dodatkowo 5 punktów za jeden z utworów, jeśli komisja uzna go za wybitny.

DOŚWIADCZENIE

Każdy uczestnik musi obowiązkowo uczestniczyć w tej kategorii. Liczba nadesłanych doświadczeń nie może być większa niż 6, przy czym każde musi być o innej tematyce.

- Wykonaj i opisz doświadczenie zaproponowane przez Komitet Organizacyjny Konkursu – po 2 punkty za każde takie doświadczenie. Lista doświadczeń uwzględnia kategorie uczestników. Za dodanie w opisie interpretacji fizycznej dostaniesz dodatkowo 1-3 punkt (w sumie do 3-5 punktów za każde doświadczenie).

- Wykonaj i opisz opracowane przez siebie doświadczenie fizyczne -  po 4 punkty za każde. Za dodanie w opisie interpretacji fizycznej dostaniesz dodatkowo 1 punkt (w sumie do 5 punktów za każde doświadczenie).

Maksymalną liczbę punktów otrzymuje uczestnik za przedstawienie oryginalnych doświadczeń. Za doświadczenia proste i odtwórcze (z podręczników szkolnych) uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 punkty. Doświadczenia powinny być ponumerowane i opatrzone imieniem i nazwiskiem autora.

Na stronie konkursu podajemy schemat opracowania doświadczenia.

Komisja konkursowa wskaże na liście osób zakwalifikowanych do finału numery 3 wybranych doświadczeń, które uczeń powinien mieć przygotowane podczas finału.

FIZYKA I SZTUKA

Liczba prac w tej kategorii nie może być większa niż 8.

- Zaprojektuj i wykonaj plakat tak, aby zainteresować kolegów lub znajomych fizyką lub astronomią - 1 punkt.

- Zaprojektuj znaczek pocztowy o tematyce związanej z fizyką lub astronomią - 1 punkt.

- Wykonaj rysunek lub obrazek, który ilustruje zagadnienia związane z fizyką lub astronomią lub przedstawia słynnego fizyka - 1 punkt.

FIZYKA I FOTOGRAFIA .

- Wykonaj zdjęcie zjawiska fizycznego (lub serię zdjęć dotyczących jednego zjawiska) i napisz  interpretację fizyczną tego zjawiska - 1 punkt za każde zdjęcie lub 2 punkty za zdjęcie wybitne. Fotografie należy przesłać w formie papierowej i elektronicznej. Każde zdjęcie powinno mieć  wklejony tytuł, imię i nazwisko autora oraz symbol licencji „Creative Commons. Uznanie autorstwa” - przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza zgodę na jego używanie zgodnie z tą licencją, w tym na opublikowanie zdjęć na stronach WWW związanych z konkursem. Sposób oznaczania zdjęć oraz sposób przesłania wersji elektronicznej podany jest na stronie konkursu. Liczba zdjęć nie może przekraczać 5.

- Nakręć krótki film (czas trwania nie może przekraczać 3 minut) o zjawisku fizycznym z nagraniem narracji dotyczącej jego interpretacji fizycznej -  2 punkty. Film powinien być opatrzony tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz symbolem licencji „Creative Commons. Uznanie autorstwa” - przesłanie filmu na konkurs oznacza zgodę na jego używanie zgodnie z tą licencją, w tym na opublikowanie filmu na stronach WWW związanych z konkursem. Sposób przesłania wersji elektronicznej podany jest na stronie konkursu.

Liczba filmów nie może przekraczać 3.

NAUCZANIE FIZYKI

Liczba prac w tej kategorii nie może być większa niż 5.

- Zaprojektuj i opisz zabawę dla młodszych dzieci, w której przedstawisz im wybrane zjawisko lub prawo fizyczne. Zabawa musi być możliwa do zorganizowania w lokalnej szkole lub przedszkolu. Określ wiek uczniów lub klasę, dla której zabawa jest przeznaczona. Dołącz instrukcję dla nauczyciela – 2 punkty. Za zorganizowanie tej zabawy w wybranej klasie dostaniesz dodatkowo 2 punkty (w sumie 4 punkty).

Uwaga! Powinna to być zabawa a nie lekcja dla młodszych dzieci!
W przypadku nadesłania scenariusza lekcji, autor pracy nie otrzyma żadnych punktów w tej kategorii.

- Napisz artykuł lub historyjkę, która wyjaśni młodszym dzieciom wybrane prawo, zasadę lub odkrycie fizyczne. Określ wiek uczniów lub klasę, dla której ten opis jest przeznaczony -  1 punkt.

UCZESTNICTWO W KONKURSACH w roku szkolnym 2016/17

Punkty zdobywa się już za sam udział a nie za zwycięstwo lub zakwalifikowanie się do kolejnych etapów.

- Za przystąpienie do Olimpiady Fizycznej lub Astronomicznej - 1 punkt.

- Za przystąpienie do Warsztatów Fizycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci - 2 punkty.

- Za przystąpienie do projektu fizycznego w ramach konkursu z nauk przyrodniczych  - 1 punkt.

- Za przystąpienie do zawodów lokalnych, krajowych, międzynarodowych
w dowolnym konkursie fizycznym lub astronomicznym - 1 punkt.

OSIĄGNIECIA W KONKURSACH  I ZAWODACH w roku szkolnym 2016/17.

- Za zakwalifikowanie się do części teoretycznej II stopnia Olimpiady Fizycznej - 1 punkt.

- Za zakwalifikowanie się do zawodów doświadczalnych II stopnia Olimpiady Fizycznej - 1 punkt.

- Za zakwalifikowanie się do zawodów III stopnia Olimpiady Fizycznej
- 1 punkt.

- Za uzyskanie tytułu laureata Olimpiady Fizycznej - 1 punkt.

- Za zakwalifikowanie się do etapu okręgowego konkursu fizycznego organizowanego przez kuratorium - 1 punkt.

- Za zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego konkursu fizycznego organizowanego przez kuratorium - 1 punkt.

- Za uzyskanie tytułu laureata w konkursie fizycznym organizowanym przez kuratorium - 1 punkt.

- Za zakwalifikowanie się do etapu centralnego Konkursu Fizycznego „Lwiątko” - 2 punkty.

- Za uzyskanie tytułu „Hiperon”, „Taon” lub „Kaon” w Konkursie Fizycznym „Lwiątko” - 1 punkt.

 

Oryginalne prace lub ich kopie zaakceptowane przez nauczyciela fizyki z potwierdzeniem autentyczności wykonania przez uczestnika należy przesłać do Komitetu Organizacyjnego, który przyznaje punkty, wyróżnienia, dyplomy.

Przebieg konkursu w szkole może być różny. Nauczyciel fizyki zainspirowany regulaminem konkursu może zrobić etap szkolny, zachęcając do niego jak największa liczbę uczniów. Może być tak, że tylko nieliczni z nich zdobędą wymaganą liczbę punktów. Mogą jednak uzyskać nagrody i dyplomy ufundowane przez szkołę. Zdarzyć się też może, że konkurs w szkole nie będzie miał charakteru imprezy ogólnoszkolnej, a nauczyciel skoncentruje się na przygotowaniu kilku wybranych uczniów. Pracując z nimi, doprowadzi ich do poziomu gwarantującego wyróżnienia.

Ostateczny termin nadsyłania prac: 15 kwiecień 2017 r.

finał: 29 i 30 maj 2017 r.

Zachęcamy! Szczegółowy regulamin oraz lista tematów esejów i tematów doświadczeń znajdują się na stronie internetowej http://talenty.fuw.edu.pl


Anna Kaczorowska,

Przeodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu Fizycznego

"Poszukiwanie Talentów"


Źródło: Mirosław Trociuk

 

Na zdjęciu: Praca konkursowa "Pełnia", autorka: Celina Dyksińska.

Reklama