Przejdź do treści

Konkurs na dyrektora olsztyńskiego planetarium

Planetarium w Olsztynie

Jeśli ktoś chciałby pokierować dużym planetarium i posiada odpowiednie kwalifikacje, to w Olsztynie pojawiła się okazja do zrealizowania takiego planu. Miasto Olsztyn poszukuje dyrektora dla swojego planetarium.

Planetarium w Olsztynie działa od 50 lat. Jest jednym z głównych planetariów w Polsce. W ostatnich latach przeszło modernizację, a kolejna jest planowana.

Po 40 latach pracy w instytucji, w tym dwóch dekadach kierowania nią, na emeryturę przeszedł Jacek Szubiakowski i miasto szuka jego następcy. Ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora placówki przewiduje zatrudnienie na okres od 3 do 7 lat. Kandydaci powinni mieć doświadczenie w kierowaniu zespołami i w popularyzacji astronomii. Termin zgłaszania ofert przez kandydatów mija 7 października 2023 roku.

Generalnie w olsztyńskim planetarium stopniowo następuje wymiana pokoleniowa pracowników i kolejne osoby odchodzą na emerytury. Zapewne więc wkrótce będą poszukiwani do zatrudnienia astronomowie do realizowania różnych działań instytucji.

Wymagania dla kandydata/kandydatki

Oto główne punkty z ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Olsztyna:

1. Niezbędne wymagania wobec kandydata (kandydatki) na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • znajomość języka polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • dobry stan zdrowia;
 • nieposzlakowana opinia;wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane z zakresu astronomii, fizyki lub nauk przyrodniczych;
 • co najmniej 5-letnia udokumentowana działalność w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury, lub edukacji, lub nauki, lub administracji rządowej lub samorządowej, w tym 4 -letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim;
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w działalności naukowej lub edukacyjnej lub popularyzatorskiej;
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących:

  a) organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
  b) samorządu gminnego,
  c) finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury,
  d) zamówień publicznych i prawa pracy.

Zadania jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego:

 • kierownictwo i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej   i administracyjnej,
 • wdrażanie i realizowanie opracowanego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji,
 • dbałość i właściwe i gospodarne wykorzystywanie mienia i majątku instytucji,
 • przedstawianie Organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zakresem działalności instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Organizatora,
 • podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność instytucji,
 • bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej instytucji,
 • racjonalizacja wydatków instytucji oraz ich dokonywanie w sposób celowy przy optymalnym doborze metod i środków umożliwiających terminową realizację zadań,
 • rzetelna i sprawna współpraca z Organizatorem, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i innymi instytucjami działającymi w zakresie kultury i nauki,
 • inne zadania nie wymienione wyżej, a wynikające z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Statutu Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności instytucji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na dyrektora OPiOA” w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, pokój 130, w terminie do 9.10.2023 roku. O zakwalifikowaniu do konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Więcej informacji:

 

Autor: Krzysztof Czart

Źródło: Urząd Miasta Olsztyna

 

Na zdjęciu:

Planetarium w Olsztynie. Źródło: Wikipedia / Margoz.

 

Reklama